An Teallach as viewed from the flank of  Eididh nan Clach Geala